Nederlands Englisch Deutsch
Contact | Nieuwsbrief | Uw Account | Inloggen
Winkelwagen
 
0

Openingstijden
CameraTools Apeldoorn
ma t/m vr: 10.00 - 17.00
za: 09.00 - 13.00

Vandaag verzondenVoor de amateur en de professional
Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden Voor 16:00 besteld, vandaag verzonden
Professioneel, oprecht advies Professioneel, oprecht advies
Bezoek onze showroom in Apeldoorn Bezoek onze showroom in Apeldoorn

Facebook
Twitter
Youtube

Privacy
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en houden ons aan de Wet Persoonsregistratie. De persoonlijke informatie die u ons verschaft, zal altijd vertrouwelijk en met zorg worden behandeld.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen als zij zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling, zoals bijvoorbeeld het bezorgen van uw bestelling.

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde inzien, door een schriftelijk (via fax, brief of e-mail) verzoek hiertoe aan te richten aan CameraTools B.V. zal u dan binnen enkele dagen een overzicht verstrekken van uw bij CameraTools B.V. aanwezige persoonsgegevens.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden omdat deze feitelijk onjuist zijn, voor bovenstaand doel (zie lid 10.2 grondwet) niet volledig of relevant zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt, dient u dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan CameraTools B.V. te melden, waarbij u aangeeft dat uw persoonsgegevens verbeterd, aangevuld, verwijderd of afgeschermd dienen te worden.

Indien u wenst dat uw persoonsgegevens verbeterd en/of aangevuld dienen te worden, geeft u in uw bericht tevens de verbeteringen/aanvullingen van uw persoonsgegevens aan. CameraTools B.V. zal in alle gevallen uw instructies onmiddellijk opvolgen, tenzij CameraTools B.V. hiertoe niet in staat is. In dat geval zal CameraTools B.V. uw persoonsgegevens uit zijn bestand(en) verwijderen. CameraTools B.V. zal eventuele derden, aan wie uw persoonsgegevens zijn verstrekt, opdracht geven eventuele wijzigingen, afschermingen of verwijderingen van uw persoonsgegevens over te nemen.

Algemene Voorwaarden CameraTools

1. ALGEMEEN
1.1 CameraTools gevestigd te Apeldoorn met inschrijfnummer K.v.K. 08165734 zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met CameraTools. De klant of contractpersoon zal in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met afnemer.
1.2 Bestellingen zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met opdrachten.
Schriftelijk of elektronisch bevestigde opdrachten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met overeenkomsten.
1.3 Af te leveren goederen, projecten en diensten zullen in deze algemene voorwaarden worden aangeduid met producten.
1.4 CameraTools houdt zich bezig met opdrachten, leveringen en dienstverlening op het gebied van fotografie en video

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties en overeenkomsten tussen CameraTools en afnemer en op alle producten, aanbiedingen, offertes en facturen van CameraTools.
2.2 CameraTools kan extra voorwaarden hanteren afhankelijk van de aangeboden producten. Deze worden vooraf kenbaar gemaakt en vallen ook onder deze algemene voorwaarden.
2.3 Afwijkingen op deze algemene voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk met CameraTools worden overeengekomen en hebben alleen betrekking op de desbetreffende overeenkomst.
2.4 Bepalingen uit deze voorwaarden zijn niet van toepassing, indien mocht blijken dat deze in strijd zijn of komen met enige wettelijke bepalingen van huidig of toekomstig recht. Indien een bepaling op deze grond onder omstandigheden nietig zou zijn, geldt de voor CameraTools gunstigste regeling en blijven alle overige bepalingen onverkort van kracht.
2.5 Als de afnemer ook algemene voorwaarden hanteert en deze in strijd zijn met de algemene voorwaarden van CameraTools, dan prevaleren de algemene voorwaarden van CameraTools boven die van de afnemer.
Afnemer gaat volledig akkoord met deze algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van kracht met ingang van 1 januari 2007.

3. OPDRACHTEN
3.1 Een gedane opdracht bindt de afnemer. De afnemer is volledig verantwoordelijk voor de juistheid van de verstrekte gegevens betreffende de opdracht.
3.2 CameraTools biedt de afnemer de mogelijkheid elektronisch opdrachten te plaatsen. Een opdracht die elektronisch wordt geplaatst, heeft dezelfde bindende waarde als een door de afnemer schriftelijke of mondelinge gegeven opdracht.
3.3 CameraTools kan de veiligheid van het internet en de mogelijkheid van onderschepping of verstoring van gegevens die door de afnemer zijn overgezonden niet garanderen en kan hiervoor door de afnemer op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.
3.4 De door de afnemer verstrekte gegevens, met betrekking tot de opdracht, voor wat betreft de inhoud en de vorm, worden geacht correct te zijn.
3.5 Producten die aan CameraTools worden toegezonden, zonder vermelding van de gegevens van de afzender worden geacht kennelijk prijs gegeven te zijn.

4. OFFERTES
4.1 Offertes zijn altijd geheel vrijblijvend, tenzij anders schriftelijk overeengekomen met de afnemer.
4.2 CameraTools bepaalt zelf welke opdrachten zij tot uitvoering wil brengen en heeft het recht opdrachten te weigeren.
4.3 Vermelde prijzen van producten op de website, in prijslijsten of in brochures zijn geen offertes.
4.4  Mondelinge overeenkomsten en afspraken zijn geen offertes. Pas als schriftelijke bevestiging heeft plaatsgevonden is er sprake van een offerte.
4.5 De geldigheidstermijn is vermeld op offertes en geeft de periode vanaf de offertedatum aan waarin de offerte geldig is.
4.6 CameraTools kan besluiten uitgebrachte offertes niet uit te voeren en heeft hiertoe geen verplichting tegenover afnemer.

5. OVEREENKOMSTEN
5.1 Offertes, die door beide partijen zijn ondertekend, vormen een overeenkomst.
5.2 Schriftelijk bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
5.3 Opdrachten die door CameraTools in uitvoering zijn genomen, vormen een overeenkomst.
5.4 Overeenkomsten zijn voor beide partijen bindend.
5.5 Aanvullingen op overkomsten en wijzigingen van overeenkomsten zijn pas bindend als CameraTools deze schriftelijk heeft bevestigd.
5.6 Per e-mail bevestigde opdrachten vormen een overeenkomst.
5.7 Opdrachten met BTW-vrije levering vormen pas een bindende overeenkomst na verificatie van de gegevens door CameraTools.

6. FACTUREN
6.1 Facturen worden overhandigd bij levering of toegezonden.
6.2 Facturen zijn het garantiebewijs.

7. AANBIEDINGEN
7.1 Alle afbeeldingen, tekeningen en gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, enz. van producten gelden slechts bij benadering. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn.
7.2 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan gegeven prijzen in folders, brochures, op de website of vermeld op andere wijzen dan in een offerte.

8. PRIJZEN
8.1 Alle prijzen zijn in Euro en, indien niet anders vermeld, inclusief omzetbelasting (BTW) en exclusief verzendkosten en andere heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd.
8.2 Prijzen worden bepaald op de gebruikelijke manier van CameraTools.
8.3 In geval van aantoonbare wijziging van een of meer van de kostprijs bepalende factoren zoals inkoopprijzen, koersen, lonen, betalingen, rechten, lasten, vrachten en dergelijke na totstandkoming van de overeenkomst, is CameraTools gerechtigd de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen, een en ander voor zover zulks niet bij de Wet is verboden en ongeacht of de wijziging voor CameraTools al dan niet voorzienbaar was ten tijde van het sluiten van de overeenkomst.
8.4 Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden CameraTools op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.
8.5 Administratiekosten, annuleringskosten, orderkosten, vracht- of verzendkosten, retourbehandelingskosten en opslagkosten kunnen apart in rekening worden gebracht.
8.6 Koerierskosten of kosten voor speciaal vervoer, bijzondere extra inklaringskosten en of invoerrechten zijn niet bij de prijs inbegrepen en voor rekening van de afnemer.
8.7 Er kunnen geen rechten worden ontleend aan prijzen, die niet in een offerte of overeenkomst zijn vermeld.

9. BETALING
9.1 Alle facturen zullen door afnemer worden betaald binnen 8 dagen na datum van uitgifte.
9.2 Bij overschrijding van een betalingstermijn wordt afnemer van rechtswege geacht in verzuim te zijn zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is.
Afnemer zal dan over het openstaande bedrag een rente verschuldigd zijn van 5% per maand, waarbij deze per ingegane gehele maand wordt gerekend.
9.3 Betaling dient te geschieden via overboeking naar een door CameraTools aangewezen bankrekening.
9.4 Producten blijven bezit van CameraTools totdat afnemer aan alle betalingsverplichtingen heeft voldaan.
9.5 Door de afnemer gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de afnemer dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
9.6 Indien afnemer in gebreke is de vordering te voldoen, kan de vordering ter incasso uit handen worden gegeven, in welk geval afnemer naast het als dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke kosten worden bepaald op minimaal 20% van de hoofdsom met een minimum van € 200,-.
9.7 Niet tijdige betaling geeft CameraTools het recht haar prestatie als gevolg van onderhavige en/of andere overeenkomsten met de afnemer op te schorten, dan wel te ontbinden, zonder dat de afnemer recht heeft op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst en onverminderd het recht van een eventueel verlies, winstderving en verdere gevolgschade.
9.8 CameraTools is te allen tijde gerechtigd te vorderen dat de afnemer voldoende zekerheid stelt voor de betaling van de te verrichten prestaties op een door CameraTools te bepalen wijze.
9.9 Indien CameraTools, nadat afnemer in verzuim is, betalingsherinneringen of andere verzoeken tot betaling aan afnemer richt, doet dit niet af aan eerdere bepalingen in dit artikel.
9.10 Het is de afnemer niet toegestaan verrekening toe te passen.
9.11 CameraTools staat tot geen van haar afnemers in een rekening-courant verhouding.

10. LEVERINGSTERMIJN
10.1 Op producten en diensten van CameraTools gelden afgesproken leveringstermijnen.
10.2 Levertermijnen zijn echter bij benadering en niet bindend voor CameraTools. Het verstrijken van de levertijd betekent dan ook niet dat CameraTools op enige wijze aansprakelijk kan worden gehouden of rechtswege in verzuim is. Afnemer heeft dan ook geen recht op ontbinden van de overeenkomst.

11. RECLAMES
11.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, vindt levering plaats vanuit magazijn.
11.2 Vanaf het moment van levering gaan alle risico's van verlies, vergaan, beschadigingen etc. ongeacht de oorzaak daarvan, over op de afnemer.
11.2 Afnemer is verplicht om de door CameraTools geleverde producten voorafgaand aan ingebruikneming te inspecteren.
11.3 Klachten wegens onvolledige en/of onjuiste levering moeten direct na constatering daarvan, doch uiterlijk 8 dagen na levering van de zaken, schriftelijk aan CameraTools worden gemeld onder opgave van de aard en de omvang van de klachten. Bij gebreke hiervan worden klachten niet meer in behandeling genomen en wordt de afnemer geacht de transactie te hebben goedgekeurd.
11.4 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk en binnen een termijn van 8 werkdagen na factuurdatum te worden ingediend. Na het verstrijken van deze termijn wordt de afnemer geacht de factuur te hebben goedgekeurd.
11.5 Geringe afwijkingen in kwaliteit van de geleverde zaken, welke technisch onvermijdelijk zijn dan wel in het handelsverkeer algemeen worden toegelaten, kunnen geen grond opleveren voor reclame noch voor ontbinding van de overeenkomst.
11.6 Indien een reclame door CameraTools gegrond wordt bevonden, heeft CameraTools het recht de volgende keuze te maken:
11.6.a. De factuur te herzien en het factuurbedrag dienovereenkomstig te wijzigen.
11.6.b. Het geleverde te repareren of te vervangen door een product met dezelfde specificaties waarbij de vervangen producten aan CameraTools worden afgegeven.
11.6.c. Het geleverde terug te nemen en de overeenkomst te ontbinden, onder restitutie van het door de afnemer betaalde factuurbedrag zonder tot enige verdere schadevergoeding gehouden te zijn.
Het recht op factuurherziening is pas aan de orde, indien vervanging of herstel redelijkerwijs niet gevergd kunnen worden van CameraTools.        
11.7 Het indienen van reclames geeft afnemer niet het recht de ontvangst of betaling van de producten te weigeren dan wel op te schorten. In ieder geval dient het niet betwiste deel voldaan te worden. Ieder beroep op verrekening is uitgesloten.
11.8 Bij reclames worden de producten voor rekening en risico van de afnemer naar CameraTools teruggezonden.

12. AFKOELPERIODE
12.1 Afnemer heeft recht op een afkoelperiode van 14 dagen na ontvangst van producten. Afnemer dient binnen deze periode schriftelijke toestemming te vragen voor retourzending.
12.2 De afkoelperiode is niet van toepassing bij:
12.2.a. Zogenaamde "op maat" producten. Dit zijn producten die speciaal voor afnemer worden samengesteld/geproduceerd.
12.2.b. Producten die speciaal voor afnemer ingekocht worden door CameraTools. Dit zijn producten die niet in het vaste assortiment voorkomen.
12.3 Zonder voorafgaande schriftelijke ontbinding door afnemer is CameraTools niet verplicht retourzendingen van afnemer te accepteren.
12.4 In ontvangst name van retourzendingen impliceert in geen geval erkenning door CameraTools van de door afnemer opgegeven grond voor retourzending. Het risico van retour gezonden zaken blijft berusten bij afnemer totdat zij door CameraTools zijn gecrediteerd.
12.5 Bij retourzending worden de producten voor rekening en risico van de afnemer teruggezonden.
12.6 Bv. Software, waarvan het zegel is verbroken, kan nimmer worden geretourneerd. Dit geldt ook voor reeds geregistreerde producten.
12.7 Producten dienen in ongeschonden, oorspronkelijke verpakking en compleet met alle toebehoren te worden geretourneerd.
12.8 In principe zal het oorspronkelijke bedrag van de factuur gecrediteerd worden, tenzij er zich tussentijdse prijsdalingen hebben voorgedaan. Dan zal het bedrag gecrediteerd worden naar de dagwaarde van het product.
12.9 Het product dient zorgvuldig en degelijk verpakt te zijn voor transport zonder stickers, stiftvermeldingen etc. Indien het product onzorgvuldig is verpakt, kunnen kosten voor herverpakking en reparatie worden doorberekend, omdat het product anders niet meer verkoopbaar is.

13. GARANTIE
13.1 CameraTools staat garant voor de kwaliteit van haar producten en diensten, met dien verstande dat de garantie niet verder gaat dan in de hierna volgende bepalingen is vermeld.
13.2 Op alle producten en diensten wordt minimaal 1 jaar garantie verleend. De garantieverplichting van CameraTools betreffende de door haar geleverde producten en diensten gaan echter in geen geval verder dan de garantieaanspraken die CameraTools jegens de fabrikant en/of distributeur op basis van de met hen gesloten overeenkomsten geldend kan maken. Afnemer kan dan ook geen aanspraak maken op garantie indien de fabrikant en/of distributeur deze niet biedt.
13.3 Op de eerste plaats en in de meeste gevallen loopt de garantie rechtstreeks via de fabrikant. Als dit niet het geval is, loopt de garantie via CameraTools.
13.4 De garantie via CameraTools wordt tenzij anders overeengekomen voor 1 jaar zonder afhandelingskosten afgehandeld. De factuur is het garantiebewijs en moet getoond kunnen worden.
13.5 Op verbruiksproducten zoals inktpatronen, papier, CD-R enz. geeft CameraTools geen garantie.
13.6 Eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door CameraTools in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd vallen onder de garantie.
13.7 De vervangen onderdelen worden eigendom van CameraTools.
13.8 De garantieverplichting vervalt indien deze fouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, of indien afnemer zonder toestemming van CameraTools wijziging in de producten aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
13.9 Producten, die met een bijgevoegd garantiebewijs voor reparatie in aanmerking komen, moeten voor eigen rekening en risico worden afgeleverd bij CameraTools.
13.10 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door CameraTools in rekening worden gebracht conform de gebruikelijke tarieven.
13.11 Als de afnemer producten ter reparatie heeft afgegeven bij CameraTools en deze niet binnen 3 maanden na afgiftedatum, tegen betaling van bovengenoemde kosten, heeft afgehaald, wordt aangenomen dat de afnemer afstand neemt van de ingeleverde producten ten behoeve van CameraTools.

14. ONTBINDING
14.1 Indien de afnemer zijn verplichtingen jegens CameraTools niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, alsmede indien zijn faillissement is/wordt aangevraagd, hij in staat van faillissement wordt verklaard, hij surseance van betaling aanvraagt, dan wel aan zijn crediteuren of een deel van hen een regeling of een akkoord aanbiedt, voorts bij beslaglegging op zijn activa of een deel daarvan, dan wel hij tot verkoop of liquidatie van zijn bedrijf overgaat, alsmede in geval van overlijden, onder curatele stelling of indien hij op andere wijze het beheer dan wel de leiding over zijn bedrijf, zaken of een deel daarvan verliest, is afnemer van rechtswege in verzuim en is elke vordering, die CameraTools te zijnen laste heeft of verkrijgt, dadelijk en ineens opeisbaar zonder dat daartoe enige ingebrekestelling is vereist. CameraTools is in dat geval te allen tijde bevoegd schadevergoeding van de afnemer te vorderen, alsmede de geleverde zaken terug te nemen.
14.2 Annulering van opdrachten kan alleen na schriftelijke bevestiging van CameraTools. In geval van annulering van de opdracht door afnemer heeft CameraTools het recht om 25% van de overeengekomen prijs van de producten in rekening te brengen, onverkort het recht van CameraTools op grond van geleden verlies en gederfde winst het meerdere te vorderen.
14.3 Elk der partijen heeft de bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
14.4 Prijswijzigingen en typefouten voorbehouden.

15. AANSPRAKELIJKHEID
15.1 CameraTools is niet aansprakelijk voor enige schade, direct en indirect, die ontstaat door haar overeenkomsten met de afnemer of geleverde producten noch voor derden die betrokken zijn bij de overeenkomst of geleverde producten.  CameraTools is daarmee zeker, maar niet uitsluitend niet aansprakelijk in het geval;
15.1.a. er niet geleverd is of na de levertijd geleverd is.
15.1.b. er sprake is van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik door
afnemer of wanneer afnemer zonder toestemming van CameraTools wijziging in de producten, die zijn geleverd, aanbrengt of laat aanbrengen door derden.
15.1.c. er onjuiste gegevens zijn gepubliceerd in reclamemateriaal, op de website of in een offerte, als deze nog niet getekend is.
15.1.d. er sprake is van overmacht.
15.1.e. er schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van afnemer of van derden.
15.1.f.  er sprake is van indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
15.1.g. er sprake is van het verliezen van gegevens op datadragers of data-overdragers.
15.2 De aansprakelijkheid van CameraTools uit hoofde van de met de afnemer gesloten overeenkomst is onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag van de overeenkomst exclusief BTW.
15.3 Mocht CameraTools ondanks bovenstaande toch voor enige schade aansprakelijk worden gehouden, dan zal CameraTools slechts aansprakelijkheid aanvaarden voor een bedrag gelijk aan de uitkering, die de verzekering van CameraTools dekt.
Mocht de verzekering niet dekken, dan is CameraTools geheel niet aansprakelijk.
15.7 CameraTools is na aanschaf niet aansprakelijk meer voor het zoekraken van uw producten, denk hierbij aan Actioncams, Quadcopters, en allerlei andere producten die voor extreme doeleinden worden gebruikt.

15.4 De afnemer zal CameraTools vrijwaren voor alle aansprakelijkheid vanuit derden jegens CameraTools.
15.5 CameraTools is wel aansprakelijk indien er sprake is van opzet of grove schuld van CameraTools. Dan komen artikel 15.1 en 15.2 te vervallen.

16. OVERMACHT
16.1 Geen van de betrokken partijen is verplicht zich aan overeenkomsten te houden indien er sprake is van overmacht.
16.2 Als er gedurende een aangesloten periode van langer dan 1 maand sprake is van overmacht, hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden.
16.3 Er is sprake van overmacht als CameraTools zich niet kan houden aan overeenkomsten of als er schade ontstaat door factoren buiten het invloedsterrein van CameraTools.
Er is daarmee zeker, maar niet uitsluitend sprake van overmacht voor CameraTools als;
16.3.a. vanuit overheidswegen wetten en/of regels veranderd worden waardoor CameraTools gemaakte overeenkomsten niet meer na kan komen.
16.4 Bij overmacht zal in eerste instantie in overleg met afnemer naar een oplossing gezocht worden. Als afnemer en CameraTools het niet eens kunnen worden, is CameraTools gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

17. EIGENDOMSVOORBEHOUD
17.1 Alle producten blijven eigendom van CameraTools, totdat afnemer en CameraTools volledig aan de overeenkomst hebben voldaan. Dit houdt in dat afnemer volledige betaling en daarbij inbegrepen vergoedingen van alle kosten en rente heeft voldaan aan CameraTools en dat CameraTools alle producten en diensten volgens de overeenkomst heeft afgeleverd bij afnemer.
17.2 Het is afnemer niet toegestaan op enige wijze afstand te nemen van producten voordat volledig aan de overeenkomst is voldaan.
Hieronder valt ook het doorgeven van producten aan derden.
17.3 CameraTools behoudt zich het recht producten terug te nemen als afnemer niet tijdig aan de overeenkomst heeft voldaan. Afnemer moet hieraan mee werken. Als afnemer niet mee werkt, is afnemer per week het factuurbedrag van de overeenkomst schuldig aan CameraTools.
17.4 De afnemer is gehouden, onverkort het bovenstaande, goed te zorgen voor de geleverde zaken, zolang daarvan geen volledige betaling heeft plaatsgevonden.
17.5 Producten of diensten, die voor garantie of reparatie worden vervangen, blijven eigendom van afnemer, maar CameraTools behoudt zich het recht deze producten in eigendom te nemen als afnemer niet aan de overeenkomst heeft voldaan.

18. SOFTWARE
18.1 Indien een leverancier van CameraTools het recht tot het gebruik van software slechts verleent overeenkomstig de bepalingen van zijn gebruiks- of licentieovereenkomsten zijn de bepalingen van die overeenkomst van toepassing met terzijdestelling van het bepaalde in deze algemene voorwaarden.
18.2 De verantwoordelijkheid voor het gebruik van software onder de OEM licentie is voor de eindgebruiker. CameraTools is niet aansprakelijk voor misbruik van deze software.
18.3 CameraTools is niet aansprakelijk voor in software voorkomende gebreken.

19. WEIGERING
19.1 LET OP! Het kan voorkomen dat bij aflevering van de bestelling er volgens TPG Post door de klant geweigerd wordt om de bestelling aan te nemen. Bij betaling vooraf worden dan ook de verzendkosten naar CameraTools terug niet gecrediteerd. Bij verzending onder rembours zullen wij een rekening sturen voor alle gemaakte kosten. Deze kosten bedragen €30,00. Hier vallen onder: de verzendkosten heen (€10,00), de verzendkosten terug (€10,00) en handelingskosten (€10,00)

20. GESCHILLEN
Geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegd rechter

 

Cameratools.nl Cameratools
Wie zijn Wij?
Waarom cameratools
Sitemap

Handige links
Occasions
Verhuur
Cadeaubonnen
Foto afdrukken op Xpozer

Klantenservice Service
Betalen
Verzenden en bezorgen
Ruilen en retourneren
Garantie en reparatie
Veiligheid en privacy
Occasions
Verhuur
Extra service
Contact
Disclaimer

Volg ons via Diensten
Facebook Facebook Facebook

Blijf op de hoogte met de
CameraTools nieuwsbrief!

Bezoek CameraTools Klantenservice

Paramariboweg 41
7333 PA Apeldoorn

T: 055 - 538 08 00

Openingstijden

Maandag - vrijdag10:00 - 17:00
Zaterdag09:00 - 13:00

© 2014 CameraTools. Door gebruik te maken van deze website ga je akkoord met onze algemene voorwaarden.